+A A-

 

 

Service för barnfamiljer

Moderskapsunderstöd

Är du en blivande eller nybliven mamma så har du rätt till moderskapsstöd. Du har möjlighet att välja mellan moderskapslåda som innehåller barnkläder och barnvårdsprodukter, alternativt att få stödet i pengar, 224 €.

Den särskilda ansökningsblanketten fås från Rådgivningen och lämnas till kommunkansliet. En läkare eller barnmorska skall ha intygat att uppgifterna om graviditet/nyfött barn stämmer.

 

Hemvårdsstöd

Familjer vars barn under tre år som inte vårdas i kommunalt daghem, kommunal familjedagvård eller anstaltsvård kan ansöka om hemvårdsstöd för barn, när föräldrapenningperioden upphört.

Den 1 januari 2016 trädde en ny landskapslag i kraft rörande hemvårdsstöd. Läs mer om vad den omfattar här.

Vill du läsa hela lagen så finns den under den här länken: http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2015_nr68.pdf

Blankett för ansökan om de nya hemvårdsstöden finns här.

Meddela förändringar skriftligt eller per telefon till handläggaren av hemvårdsstödet.

Ytterligare information ges av

Kanslisekreterare Lisbeth Lindfors tfn 47900 eller barnomsorgsledare/daghemsföreståndare Marie Lundell tfn 47940.

 

Faderskapserkännande

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds måste faderskapet fastställas. Från den 1.1.2016 har vi en ny Faderskapslag (FFS 11/2015) i Finland som innebär bl.a. att exempelvis sambopar redan på mödrarådgivningen, då man väntar barn, kan göra både erkännande av faderskap och skriva avtal om gemensam vårdnad.
I och med den nya faderskapslagen så är det i huvudsak endast de oklara fallen som barnatillsyningsmannen gör en faderskapsutredning.


Vart vänder du dig och hur går det till?
• Fråga i första hand på mödrarådgivningen om du och din partner kan göra faderskapserkännandet och avtal om gemensam vårdnad vid era besök där innan barnets födelse.
• I andra hand kan erkännandet göras hos barnatillsyningsmannen också före barnets födelse men då behöver du visa upp ett intyg över graviditeten.
• Har ni gjort erkännandet och vårdnadsavtalet vid rådgivningen behöver ni inte dessutom besöka barnatillsyningsmannen.
• Då ni gjort det här redan vid mödrarådgivningen så skickas sedan handlingarna till kommunens barnatillsyningsman som sedan inväntar barnets födelse.
• Magistraten meddelar sedan barnatillsyningsmannen om barnets födelse.
• Efter att 30 dagar gått från barnets födelse gör sedan barnatillsyningsmannen upp ett protokoll på utredningen som sedan lämnas in till magistraten som fastställer faderskapet. Under dessa 30 dagar kan erkännandet fortfarande återkallas eller bestridas.
• Görs ett återkallande eller bestridande så är nästa steg att barnatillsyningsmannen påbörjar en faderskapsutredning.
• Då domaren vid magistraten har fastställt faderskapet så meddelas detta till föräldrarna och till barnatillsyningsmannen.
• Därefter kan barnatillsyningsmannen fastställa vårdnadsavtalet som sedan skickas till föräldrarna och till magistraten för registrering.
Det här är i huvuddrag det vanliga förloppet i handläggningen av faderskapsärenden enligt den nya faderskaplagen som gäller från 1.1.2016. Dock ser det ut som att mödrarådgivningarna vid ÅHS ännu inte kommit igång med den nya servicen så därför kommer barnatillsyningsmannen fortsätta ännu en tid med att skicka en kallelse till modern för att inleda faderskapsutredningen då befolkningsregistret meddelat om barnets födelse. Således har ni inte i kontakten med mödrarådgivningen fått göra faderskapserkännandet och vårdnadsavtalet där och då får ni istället boka en tid hos barnatillsyningsmannen föra att göra erkännandet och vårdnadsavtalet i efterhand.

Rättsliga betydelsen av faderskapserkännande
Då faderskapet har fastställts och släktskapsförhållandet har fastställts mellan barnet och fadern och mellan barnet och släktingarna på faderns sida har barnet på basen av detta rätt:
• till faderns släktnamn
• att erhålla underhåll av fadern
• att ärva fadern och släktingarna på faderns sida (arvsrätten är ömsesidig, Ärvdabalken)
• att träffa sin fader
• till pensions- och försäkringsförmåner, om fadern dör när barnet är minderårigt.


När fastställs faderskapet i domstol?
Ett minderårigt barn kan via barnatillsyningsmannen eller modern föra talan om fastställande av faderskapet till tingsrätten och likaså kan en man som anser sig vara far till barnet ha rätt att väcka talan om fastställelse av faderskapet. Se Faderskapslagen §§ 29 – 32.

Lagstiftning
Klicka här för att komma till Faderskapslagen.

 

Underhåll

Föräldrar ansvarar gemensamt för sitt barns underhåll. Den förälder som inte har barnet boende hos sig erlägger den andra underhållsbidrag.

Underhållsbidraget fastställs av barnatillsyningsmannen förutsatt att föräldrarna är överens om ett avtal.  I annat fall fastställs underhållsbidraget genom domstolsutslag.

Om den som är underhållsskyldig inte betalar avtalat underhåll, om faderskapet inte är fastställt eller om underhållsbidraget fastställt till ett lågt belopp kan underhållsstöd beviljas. Underhållsstödet utbetalas från och med 1.4.2009 av Folkpensionsanstalten (FPA), och ansökningar om underhållsstöd behandlas där. Med ansökan skall bifogas: avtal om underhåll alternativt domstolsutslag i original, samt en utredning om bidragsskulden. Underhållsstödets fulla belopp är i dagsläget 153,63 €. Understödet indexjusteras årligen.

För närmare information kontakta socialsekreterare Susann Peltonen, tfn. 47930.

 

Vårdnad och umgänge

Föräldrar som är gifta är båda vårdnadshavare till sitt gemensamma barn.

Föräldrar som inte är gifta med varandra kan komma överens om att båda är vårdnadshavare för barnet eller att endast den ena är vårdnadshavare. Detta görs genom ett avtal som fastställs av barnatillsyningsmannen. Det samma gäller om familjeförhållandena förändras exempelvis genom en skilsmässa.

Man bör om möjligt sträva efter en frivillig överenskommelse mellan föräldrarna.  Då fastställs avtalet av barnatillsyningsmannen. Är detta inte möjligt avgörs ärendet av domstol. Domstolen begär då in utlåtande från socialnämnden.

Kontaktperson: socialsekreterare Susann Peltonen, tfn. 47930.

 

Närståendevård

Arvode för närståendevård betalas för tryggande av vård eller omsorg i det egna hemmet för yngre, handikappade eller sjuka personer som pga. nedsatt prestationsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver sådan vård eller omsorg som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande. Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen.

Stöd för närståendevård regleras i Landskapslag nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen.

Mer information och vårdarvodets storlek hittar du här.

Kontakta socialsekreterare Susann Peltonen, tel 47930, för ansökan om närståendevård för barn/unga under 18 år.